Covid19 heeft de verschillende continenten bereikt en wereldwijd spreken we over een crisisperiode. Niet enkel op medisch vlak, maar zeker ook economisch eist het Coronavirus haar tol. Verschillende sectoren worden verplicht hun handelsactiviteit te onderbreken en teleworking werd nooit eerder zo frequent ingeschakeld. 

Wij bieden alvast een antwoord op enkele belangrijke vragen waar bedrijven en zelfstandigen mee kampen. 

1. Ik werd verplicht mijn zaak te sluiten, heb ik hierdoor recht op een vergoeding?

Zeker, alle ondernemers die ten gevolge van het Coronavirus door de overheid verplicht worden hun onderneming te sluiten, hebben recht op een eenmalige premie van €4.000,  de corona hinderpremie genaamd. Aanvullend hierop hebben ze recht op een sluitingspremie ter waarde van €160 per dag. De aanvullende sluitingspremie geldt indien de sluitingsperiode wordt verlengd na 5 april en enkel voor aanvullende sluitingsdagen waar men in normale omstandigheden wel zou open zijn.

Deze Corona-hinderpremie geldt enkel voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten en niet bij vrijwillige sluiting. Een verplicht gesloten zaak mag nog steeds online verkopen zonder het risico dat de premie vervalt. 

Indien u meerdere vestigingen heeft, wordt de premie verhoogd. Dit geldt voor elke operationele bedrijfszetel waar minimum één voltijdse medewerker in dienst is, die ingeschreven is bij de RSZ. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal 5 per onderneming.

Indien u verplicht werd u zaak te sluiten en dus recht heeft op deze Corona-hinderpremie, zal u een online aanvraag kunnen indienen.

 

2. Wat als ik niet genoeg werk meer heb voor mijn werknemers?

De Coronacrisis heeft ons wereldwijd getroffen en dit brengt zeker ook economische gevolgen met zich mee. Indien je als werkgever niet voldoende werk hebt voor de werknemers, dit ten gevolge van Covid19, kan je terugvallen op de federale regeling voor tijdelijke werkloosheid.

De uitkering van RVA voor wie werkloos is omwille van corona, bedraagt in principe 70% van het brutoloon. Dat is een versoepeling ten opzichte van de normale werkloosheiduitkering van 65%.
Bovendien besliste de regering een supplement van 5,63€ per dag toe te kennen aan wie technisch werkloos is, dat komt neer op 150€ per maand.

 

3. Heb ik als zelfstandige nog een inkomen tijdens de crisisperiode?

Ja, door het opvangnet van onze overheid is er een financiële uitkering voorzien voor zelfstandigen ten tijde van de Coronacrisis. Zowel zelfstandigen en helpers in hoofdberoep als meewerkende echtgenoten kunnen een vervangingsinkomen genieten indien hun activiteit verplicht werd onderbroken ten gevolge van de sluitingsmaatregelen van het Coronavirus. Dit overbruggingsrecht is momenteel geldig voor de maanden maart en april. 

In bepaalde gevallen kunnen ook zelfstandigen die hun activiteit vrijwillig stopzetten, dit minstens gedurende 7 dagen, dit overbruggingsrecht genieten. Deze zelfstandigen komen hiervoor enkel in aanmerking als ze ook aan andere maatregelen voldoen.

Concreet spreken we hier over een maandelijkse uitkering van €1.291,69 voor zelfstandigen zonder gezinslast en €1.614,10 voor zelfstandigen met gezinslast. De aanvraagformulieren tot de uitkering zijn te raadplegen op de websites van de sociale verzekeringsfondsen.

 

4. Welke maatregelen zijn er van kracht in verband met de verplichtingen in sociale zekerheid?

Zowel voor werkgevers als voor zelfstandigen is hier een maatregel van kracht. Minnelijke afbetalingstermijnen kunnen worden aangevraagd door werkgevers die er ten gevolge van Corona niet in slagen tijdig hun sociale werkgeversbijdrage te betalen. De afbetalingstermijnen kunnen worden aangevraagd voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 waarbij personeel tewerk wordt gesteld.

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen een uitstel van betaling of zelfs een vrijstelling van betaling aanvragen. Dit indien ze moeilijkheden ondervinden om hun sociale bijdragen te betalen, dit opnieuw ten gevolge van het Corona-virus.

 

5. Hebben we recht op een betalingsuitstel voor kredieten?

Onder bepaalde voorwaarden wel. De regering en de Nationale Bank van België hebben samen met de financiële sector een overeenkomst uitgewerkt omtrent het betalingsuitstel van kredieten, dit dankzij een staatswaarborg van 50 miljard euro.

De overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

 • Bestaande kredieten
  Niet-financiële bedrijven, kmo’s en zelfstandigen in liquiditeitsnood, ten gevolge van de coronacrisis, kunnen genieten van een betalingsuitstel voor hun kredieten t.e.m. 30 september 2020. Deze maatregel geldt zowel voor de kapitaalaflossingen als de rentebetalingen. Dit zonder aanrekening van bijkomende kosten. Hetzelfde geldt voor particulieren met hypothecaire kredieten.
  Voorwaarden:
  De bedrijven moeten ‘levensvatbaar’ zijn. Dit wordt gedefinieerd a.d.h.v. de betalingsachterstand. Bedrijven die op 1 februari 2020 geen betalingsachterstand hadden of op 29 februari 2020 een betalingsachterstand hadden van minder dan 30 dagen, worden als ‘levensvatbaar’ beschouwd en komen in aanmerking.Voor gezinnen met twee werkenden waarvan één technisch werkloos is, zal geen beroep kunnen gedaan worden op betalingsuitstel als op hun bankrekening 500.000 euro bedraagt, volgens de voorzitter van Febelfin.
 • Nieuwe kredieten
  De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen.
  Om te vernemen of u in aanmerking komt voor het betalingsuitstel, of voor het indienen van de aanvraag, neemt u best contact op met uw bank. De garantieregeling zal via een Koninklijk Besluit worden uitgevoerd nadat de regering bijzondere machtigingen heeft gekregen van het parlement.

Nog een aantal nuttige links:

Meer informatie voor kredieten van bedrijven vindt u op: https://www.unizo.be/

Regelmatige updates vindt u op de website van Febelfin: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-het-coronavirus-en-jouw-geld 

 

6. Geldt er een uitstel voor de belastingbetaling?

Ook hier zijn een aantal maatregelen van kracht. Zowel voor de betaling van de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, wordt een extra termijn van twee maanden toegekend. Deze twee maanden zijn aanvullend op de normale betalingstermijn en worden automatisch toegekend zonder extra kosten.

Een tweede maatregel van de Vlaamse Belastingdienst is het uitstel van betaling van onroerende voorheffing voor vennootschappen, aanslagjaar 2020.

Ten derde wordt het betalingstermijn voor bedrijven in verband met verkeersbelastingen verlengd. Bedrijven die rechtspersoon zijn, krijgen bij deze vier maanden bijkomend uitstel.

Tot slot wordt ook voor de erfbelasting en registratiebelasting de betalingstermijn verlengd. Dit komt doordat de notariskantoren en de burgers door de Corona-maatregelen niet in staat zijn tijdig de nodige fiscale formaliteiten te vervullen. Om die reden wordt een algemene tolerantieperiode toegekend tot twee maanden

 

7. Wat moet ik doen als ik zelf ziek ben?

Een eerste belangrijke regel als je zelf ziek wordt: ga vooral niet naar de dokter en blijf thuis. Neem telefonisch contact op met de dokter om je situatie zo goed mogelijk uit te leggen. Indien de symptomen te erg worden, bestaat de kans dat je eventueel opgenomen wordt in het ziekenhuis.

Wanneer je als zelfstandige medisch getroffen wordt door het Coronavirus en je arbeidsongeschikt wordt verklaard door de arts, heb je recht op een uitkering. Indien je minstens 8 dagen ziek bent heb je recht op een uitkering van het ziekenfonds. 

Nog andere vragen? Raadpleeg zeker eerst de overheidswebsite want daar vind je steeds de meest accurate en up-to-date informatie. Indien je nog specifieke informatie wilt over het Coronavirus zelf, kan je steeds terecht op deze website: www.info-coronavirus.be.