Op 30 september 2019 werd een nieuw Vlaams regeerakkoord bereikt. Traditioneel gaat zo een nieuw akkoord meestal samen met enkele aanpassingen op fiscaal vlak. Wij sommen deze nakende veranderingen alvast even op. Want geef toe: ziet u door de bomen het bos nog?

Afschaffing van de woonbonus

Zoals reeds opgenomen in de startnota van Bart De Wever eerder dit jaar, zal de Vlaamse regering de woonbonus vanaf 1 januari 2020 opheffen. Momenteel bedraagt deze bonus voor de eerste 10 jaar tot maximum 608 euro per persoon, die via de belastingsbrief te recuperen valt. Als uw woning echter uw enige woning is op het moment dat u de hypothecaire lening aangaat, dan loopt dit te recupereren bedrag op tot 912 euro.

Ter compensatie van de afschaffing van de woonbonus staat dat de registratierechten voor de aankoop van een woning in Vlaanderen dalen van 7% naar 6%. Bij een ingrijpende energetische renovatie zakt dit tarief van 6% naar 5%.

Fiscale aftrek dienstencheques

Dienstencheques worden fiscaal minder voordelig dan voordien. Het bedrag van 9 euro per uur blijft behouden, maar de fiscale aftrek zal verlaagd worden naar 20%. De terugbetaling via de belastingbrief zal dus verlaagd worden naar 1,8 euro per dienstencheque. Momenteel is dat nog 2,7 euro.

Vriendenerfenis en duolegaten

Voor wie geen nakomelingen of rechtstreekse erfgenamen heeft, kan de erfbelasting hoog oplopen. De Vlaamse regering komt nu met de aanpassing dat de erflater goederen tot een waarde van 12.500 euro kan nalaten aan een ver familielid of vriend aan het belastingtarief dat geldt voor erfgenamen in eerste lijn.

Gaat het om een groter bedrag, dan kan gebruik gemaakt worden van het systeem van duolegaten.Via duolegaten kan u uw erfenis toewijzen aan een goed doel dat zich er op zijn beurt toe verbindt een deel van de erfenis over te maken aan bijvoorbeeld een ver familielid, vriend of petekind dat niet tot de familie behoort. Omdat zij geen erfgenamen in eerste lijn zijn, betalen ze normaal gezien veel erfbelasting. Met een duolegaat houden ze meer over.

De nieuwe Vlaamse regering wil dit systeem inperken of zelfs afschaffen. Momenteel laait echter een hevige discussie op rond deze afschaffing, eventueel met terugwerkende kracht. Het is dus afwachten wat de uiteindelijke beslissing wordt.

Verkeersfiscaliteit

De belastingdruk op voertuigen neemt af. In plaats daarvan zullen voertuigen onderworpen worden aan de nieuwe Europese verbruiks- en emissietest (WLTP). Kort samengevat houdt dit in dat Vlamingen die een wagen met hoge CO2-uitstoot kopen, vanaf 2021 een pak meer belastingen zullen betalen. Daartegenover staat dan wel dat milieuvriendelijke wagens goedkoper worden.

Jobbonus

Wie aan het minimumloon tewerkgesteld wordt en tot maximaal 1700 euro verdient, krijgt volgens het nieuwe Vlaamse regeerakkoord een jobbonus. Deze bonus bedraagt 50 euro netto per maand. Hierdoor zou het verschil tussen werkenden en inactieven vergroot worden, wat uiteindelijk de opstap naar een job aantrekkelijker zou moeten maken.

Niet geregistreerde schenkingen

Het is momenteel niet verplicht om het schenken van roerende goederen, zoals geld of juwelen,aan te geven als schenking. Het voordeel hierbij is dat de ontvanger geen schenkbelasting moet betalen. Het nadeel is wel dat, indien de nalater sterft binnen de 3 jaar, er toch een erfbelasting moet worden betaald.

De nieuwe Vlaamse regering wil nu mensen aanmoedigen hun schenkingen toch te laten registreren. Dit willen ze bereiken door deze zogenaamde ‘verdachte periode’ te verlengen van 3 naar 4 jaar.

Dat waren de opvallendste wijzigingen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Toch nog vragen of opmerkingen omtrent deze nieuwe aanpak? Neem dan gerust contact op met ons en we helpen u graag verder!