Wanneer er werken in onroerende staat worden uitgevoerd aan een woning die ouder is dan 10 jaar en die woning wordt hoofdzakelijk (dus meer dan 50%) aangewend als privéwoning, dan kan men het verlaagd BTW-tarief van 6 % toepassen. Tot nu diende de aannemer een BTW-attest te laten invullen door de bouwheer om aan te tonen dat alle voorwaarden in de praktijk waren voldaan. Sinds 1 januari 2022 bestaat er een vereenvoudigde regeling en hoeft er geen ‘6% BTW-attest’ meer toegevoegd te worden aan de factuur. Een uitgebreide vermelding op de factuur zelf volstaat. Op die manier wordt de administratieve last voor de aannemer vereenvoudigd en wordt de verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing bij de opdrachtgever gelegd.

Melding op factuur vervangt 6% BTW attest

Onderstaande tekst moet overgenomen worden op je facturen vanaf 1/1/2022:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste 10 jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur m.b.t. die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”.

Wanneer de opdrachtgever de factuur niet schriftelijk betwist binnen een termijn van één maand, dan wordt de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid “behoudens samenspanning tussen de partijen”. Betwist de opdrachtgever de factuur, dan dient de aannemer een gecorrigeerde factuur op te maken aan 21% BTW. De opdrachtgever zal in dat geval mee opdraaien voor de bijbetaling van de 15% extra BTW met eventuele geldboeten en interesten. Op die manier wordt de aansprakelijkheid rond de correcte toepassing van het verlaagde BTW-tarief dus volledig bij de opdrachtgever gelegd. 

Tijdelijke overgangsregeling

Deze nieuwe regeling gaat in vanaf 1 januari 2022, maar wordt pas verplicht vanaf 1 juli 2022. Tot dan kan er dus alsnog gewerkt worden met het gekende attest.

Laat je dus correct informeren om fouten en dus boetes en intresten te vermijden. We stellen ons bij Multifisk op als een betrouwbare partner die je steeds kunt raadplegen voor professionele hulp. Wens je advies te verkrijgen? Neem contact op met één van onze experts. We bieden graag een antwoord op al jouw vragen.