Aangezien we momenteel te maken hebben met verstrengde coronamaatregelen, is het niet geheel duidelijk meer of de lopende fiscale steunmaatregelen nog van kracht zijn, er aanpassingen aan zitten te komen of blijven dezelfde regels gewoon van toepassing? Om een duidelijk beeld te scheppen lijsten wij alvast even de belangrijkste lopende maatregelen op, waar u als ondernemer beroep op kan doen. 

*U vindt ook telkens een link terug met een verwijzing naar de webpagina’s waarop de meest recente informatie staat omtrent de betreffende maatregel. Wij verwijzen graag door naar deze pagina’s aangezien de maatregelen nog continu onderworpen zijn aan veranderingen.

 

1. Verschillende steunmaatregelen voor ondernemers

1.1 Vlaams beschermingsmechanisme

1.2 Uitbreiding crisiswaarborg

1.3 Vlaamse aanmoedigingspremie voor werknemers

1.4 Hulp bij betaling handelshuur

1.5 Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

1.6 Uitstel terugbetaling leningen

→ 2. Steunmaatregelen voor werknemers

→ 3. Maatregelen in verband met verplichtingen sociale zekerheid

3.1 Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

3.2 Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

→ 4. Fiscale maatregelen

4.1 Federale belastingsmaatregelen

 

 

1. Verschillende steunmaatregelen voor ondernemers 

Om mogelijke verliezen te compenseren voor ondernemers die getroffen worden door de nieuwe coronamaatregelen van 19 oktober, worden er zowel op federaal als Vlaams niveau nieuwe steunmaatregelen gelanceerd.

 

1.1 Vlaams beschermingsmechanisme

Ondernemers die tussen 1 oktober en 15 november 2020 of tussen 19 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijden, zullen een beroep kunnen doen op het Nieuw Vlaamse Beschermingsmechanisme. De steun bedraagt tot 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019.

>Uitgebreide informatie over het Vlaams beschermingsmechanisme kan u terugvinden op de website van Unizo en voor de aanvraag van de steun kan u terecht op de website van Vlaio.

 

1.2 Uitbreiding crisiswaarborg

Voor bedrijven die door de coronacrisis o.a. hun personeel of facturen niet kunnen betalen, wil de Vlaamse overheid het via een uitbreiding van de waarborgregeling makkelijker maken om financiering voor hun werkkapitaal te vinden bij de bank.

Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor de crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen. Deze regeling loopt tot eind 2020.

> Meer informatie over de uitbreiding van de waarborgregeling kan u raadplegen via deze link. Voor de aanvraag neemt u contact op met de bank of leasingmaatschappij.

 

1.3 Vlaamse aanmoedigingspremie voor werknemers

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 68 en 172 euro. Voorwaarde is een productievermindering met minstens 20%.

>Voor meer informatie omtrent de voorwaarden en aanvraag kan u terecht op de website van de Vlaamse overheid.

 

1.4 Hulp bij betaling handelshuur

Ondernemingen die door de coronamaatregelen moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening krijgen. De lening houdt in dat de Vlaamse overheid 2 maanden huur voorschiet op voorwaarde dat de verhuurder ook 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt. U kunt uw aanvraag indienen tot 1 maart 2021.

>Meer informatie over welke ondernemingen in aanmerking komen kan u terugvinden op de website van de Vlaamse overheid. De aanvraagprocedure verloopt via Vlaio.

 

1.5 Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen kunnen tijdens de coronacrisis beroep doen op één van de uitkeringen van het Overbruggingsrecht: het ‘Corona – overbruggingsrecht’, het ‘Overbruggingsrecht – heropstart’ of het ‘Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang’.

Het overbruggingsrecht is gevoelig versoepeld en uitgebreid in het kader van de verstrengde maatregelen.

Voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten door de nieuwe coronamaatregelen vanaf 19 oktober (café/restaurant) of vanaf 2 november (winkels, contactberoepen,…), wordt het overbruggingsrecht verdubbeld.

>De meest accurate info omtrent het overbruggingsrecht vindt u terug op de website van Vlaio. De aanvraagprocedure verloopt via het eigen sociaal verzekeringsfonds.

 

1.6 Uitstel terugbetaling leningen

Bedrijven en zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden in tijden van corona om hun leningen en kredieten terug te betalen, kunnen beroep doen uitstel van betaling tot en met 31 december 2020. Hiervoor worden geen extra kosten aangerekend. 

Voor het aanvragen van uitstel van betaling neemt u contact op met de bank waarbij u de lening of het krediet bent aangegaan.

>Meer informatie vindt u terug op de Febelfin website.

 

2. Steunmaatregelen voor werknemers 

Werkgevers die omwille van de coronacrisis tijdelijk geen werk hebben voor hun werknemers, kunnen gebruikmaken van de federale regeling voor ‘tijdelijke werkloosheid’. Deze lopende maatregel is nu verlengd tot en met 31 december 2020.

Dit omvat onder andere een vereenvoudigde aanvraagprocedure voor werkgevers, een werkloosheidsuitkering voor werknemers, een vergoeding voor thuiswerk voor werknemers, een een regeling waarbij werkgevers tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk kunnen toekennen aan hun werknemers.

>De meest recente en up to date informatie omtrent de voorwaarden en aanvraagprocedure kan u raadplegen via deze link.

 

3. Maatregelen in verband met verplichtingen sociale zekerheid

3.1 Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om de sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen bij de RSZ minnelijke afbetalingstermijnen aanvragen. Dit geldt voor het eerste en tweede kwartaal 2020 die zij verschuldigd zijn omdat ze personeel tewerkstellen.

> Meer informatie vindt u terug op de website van Vlaio. De aanvraagprocedure verloopt via een online aanvraagformulier gericht aan de RSZ.

 

3.2 Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of de meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door de coronacrisis, kunnen een uitstel of zelfs vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen.

> Lees meer op de website van Vlaio.

 

4. Fiscale maatregelen

De Vlaamse Belastingdienst neemt een reeks maatregelen om bedrijven, burgers, notarissen wat ademruimte te bieden tijdens de coronacrisis.

4.1 Federale belastingsmaatregelen

Ondernemingen die hinder ondervinden als gevolg van de verspreiding van het coronavirus, kunnen tot eind 2020 voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën. Zo’n afbetalingsplan is mogelijk voor bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting.

>Meer informatie vindt u terug op de website van FOD financiën.

 

Zit u nog met specifieke vragen, neem dan gerust contact met ons op.